AFUK.FRL SEO SCORE

 • Passed
 • To Improve
 • Errors
Proper Font Sizes to Ensure Great User Experience

www.afuk.frl

76,4 score tells us this site did well done. Not bad for a Seo score but there is a lot of way to success anyway. Keep Up!

Global Rank : 6 875 029

SEO Analyse for afuk.frl

SPEED
76 /100
Last Update : 2016-02-04 Check Again
 • Title Tag :

  The title tag of your web page has 66 characters. Best number is between 50-60 characters for most search engines.

  » Fryske boeken en kursussen Frysk | Grutste Fryske webwinkel | Afûk

 • Meta Description :

  Meta Description of your web site has length of 342 characters. There is no limit for Meta Desciription Lenght but search engines usally don’t show longer than 160 caharacters. You should keep between 150-160 characters.

  » De stifting Afûk stelt him as doel om de kennis en it brûken fan de Fryske taal en de belangstelling foar Fryslân te befoarderjen oan 'e hân fan û.o.: kursussen, ûntwikkeling en begelieding, tematydskriften, in útjouwerij, de Afûk-winkel, sosjale- en multimedia, kultuertoerisme en ferskate projekten as Tomke, Heit en Mem en Praat mar Frysk..

 • Meta Keywords :

  Meta Keywords help search engines to understand what website is about and what kind of content serves to people. Meta Keywords are hidden in HTML code. Only search engines can see. Meta Keywords in your page is listed down below.

  • fries
  • frysk
  • koen
  • eekma
  • Fryske literatuer
  • Fûnslist
  • Nije útjeften
  • Literêr
  • Útferkochte boeken
  • Wurdboeken
  • Útjouwerij Fryslân
  • Útjouwerij Ljouwert
  • Útjouwer Fryslan
  • Útjouwer Ljouwert
  • Fryske skriuwers
  • Fryske auteurs
  • Útjefte Cd's Útjefte Dvd's
  • Fryske titels
  • Fryske dichters
  • Oersettings
  • Literêre aktiviteiten
  • Fryske boeken
  • Fryske fotoboeken
  • Fryske berneboeken
  • Fryske printeboeken
  • Fryske romansFryske Itensiedersboeken
  • Fryske boekeklups
  • Fryske lêsklupsFryske yllustratoaren
  • Fryske oprommingsboeken
  • Priis
  • De moanne
  • Boekpresintaasjes
  • Resinsjes
  • Reaksjes
  • Lêzers
  • Boekwinkel
  • Boekhannel
  • Parseberjochten
  • Ynformaasje foar boekhannels
  • Oarspronklike útjeften
  • Nije útjeften
  • RedakteurRedaksje
  • Praat mar Frysk
  • Praat maar Fries
  • Praat maar Frysk
  • Fryslân
  • Friesland
  • boeken over Friesland
  • Friese boeken
  • Friese uitgeverij
  • uitgeverij Friesland
  • Friese boekenwinkel
  • Friese dingen
  • typisch Fries
  • Friese traditie
  • fierljeppe
  • keatse
  • sûkerbôle
  • beerenburch
  • berenburg
  • beerenburg
  • uitgeverij in Friesland
  • Friese muziek
  • Fryske muzyk
  • woordenboek Fries
  • Fries woordenboek
  • Frysk wurdboek
  • wat wurd it
  • applikaasje
  • woordenboek iphone
  • Nederlands Fries
  • Fries Nederlands
  • Gemeenten en Frysk
  • Tomke
  • de Moanne
  • Heit en Mem
  • Dat wie doe sa
  • Freemwurk
  • eduFrysk
  • Fries leren
  • Fries schrijven
  • Fries praten
  • Friezen
  • Fries verstaan
  • Fries lezen
  • Frysk lêze
  • Frysk ferstean
  • Frysk prate
  • Frysk leare
  • cursus Fries
  • Friese cursus
  • Afûk
  • Afuk
  • Afuk Leeuwarden
  • Afûk Leeuwarden
  • boeken
  • kinderboeken
  • prenteboeken
  • fictie
  • non fictie
  • nonfictie
  • non-fictie
  • literatuur
  • Friese literatuur
  • Fryske kursus
  • kursus Frysk
  • wurd fan de dei
  • wurd fan 'e dei
  • Doutzen Kroes
  • Foppe de Haan
  • Syb van der Ploeg
  • Doutzen
  • boeken fan Fryslân
  • boeken van Fryslân
  • boeken van Friesland
  • Ate Grijpstra
  • Paul van Dijk
  • Tsead Bruinja
  • Margriet Poortstra
  • Fryske kanon
  • kanon fan Fryslân
  • canon van Friesland
  • Friese canon
  • webshop
  • Friese webshop
  • Friese webwinkel
  • echt Fries
  • Auck Peanstra
  • Riemkje Pitstra
  • Baukje Wytsma
  • Jetske Bilker
  • Eppie Dam
  • Lida Dijkstra
  • Lida Dykstra
  • Anny de Jong
  • Jan Schotanus
  • Thys Wadman
  • Mindert Wijnstra
  • Wilco Berga
  • Sjoerd Bottema
  • Marga Claus
  • Waling Dykstra
  • Waling Dijkstra
  • Bauke van der Hem
  • Bennie Huisman
  • Ype Poortinga
  • Bennie Huisman
  • Elske Schotanus
  • Itty Sluis
  • Janneke Spoelstra
  • Eelkje Tuma
  • Arjan Hut
  • Harmen Wind
  • Roel Slofstra
  • Sybout Hartog
  • Joke Corporaal
  • Reitse Spanninga
  • Tomke
  • Praat mar Frysk
  • Gemeente en Frysk
  • Gemeenten en Fries
  • eduFrysk
  • Praat maar Fries
  • Praat maar Frysk
  • fries studeren
  • kurussen
  • cursussen
  • de moanne
  • heit en mem
  • webwinkel
  • Friesland souveniers
  • souveniers
  • Friese souveniers
  • souveniertje
  • aanbieding
  • aanbiedingen
  • korting
  • kortingen
  • gratis
  • cd
  • cd's
  • dvd
  • dvd's
  • fictie
  • non fictie
  • non-fictie
  • kraamcadeautje
  • kraamcadeautjes
  • freemwurk
  • Durk van der Ploeg
  • Gysbert Japicx priis
  • Gysbert Japicx
  • lekker ite mei reitse
  • reitse spanninga
  • kookboek
  • fryske boekwinkel
  • mijn vrouw is uitgenaaid
  • mijn tweede vrouw is ook uitgenaaid
  • mijn 2e vrouw is ook uitgenaaid
  • sybe satteliet
 • Keyword Cloud :

  Important keywords for your page are listed down below. Visitors can see Keyword Cloud on your page with a larger fonts.

  • » 5 times : kursussen
  • » 5 times : taalfragen?
  • » 4 times : afûk-winkel
  • » 4 times : de moanne
  • » 3 times : kontakt
  Sign Up here to see ful list for free!
 • H Tags :

  Heading is very important for HTML structure and that means very important for search engines as well. Use your important keyword H1 and never duplicate it.

  • » H1 (1 times) :
   • Fryske boeken en kursussen Frysk | Grutste Fryske webwinkel | Afûk
  • » H2 (22 times) :
   • Taalfragen?
   • Utjouwerij
   • Afûk-winkel
   • Heit en Mem
   • Tomke
   • de Moanne
   • Gemeenten en Frysk
   • Kursussen
   • Praat mar Frysk
   • Kanon fan Fryslân
   • AFUKTWITTER
   • NIJS
   • AGENDA
   • KONTAKT
   • WURDBOEK FRYSK
   • NIJSBRIEF
   • home
   • projekten
   • Kursussen
   • websjop
   • útjouwerij
   • taalfragen?
   • more
  • » H3 (13 times) :
   • 'De deikoersen fan Remco' no te keap yn ’e boekhannel
   • Wa wol my foarlêze?
   • Depresjetest ek yn it Frysk
   • Prachtige nije boekjes foar de allerlytsten
   • Printeboek fan it jier ek yn it Frysk
   • Winkel hjoed om 14.00 oere ticht
   • 14feb
   • Falentynsdei
   • 21feb
   • Ynternasjonale dei fan de memmetaal
   • 30mar
   • Debat IV: fernijing amateurkeunst yn Fryslân
   • Afûk
   • more
 • Meta Tags :

  Meta Tags describes aspect of the content of a web page.

  • Description : De stifting Afûk stelt him as doel om de kennis en it brûken fan de Fryske taal en de belangstelling foar Fryslân te befoarderjen oan 'e hân fan û.o.: kursussen, ûntwikkeling en begelieding, tematydskriften, in útjouwerij, de Afûk-winkel, sosjale- en multimedia, kultuertoerisme en ferskate projekten as Tomke, Heit en Mem en Praat mar Frysk.
  • Keywords : fries, frysk, koen, eekma, Fryske literatuer, Fûnslist, Nije útjeften,Literêr, Útferkochte boeken, Wurdboeken, Útjouwerij Fryslân, Útjouwerij Ljouwert, Útjouwer Fryslan, Útjouwer Ljouwert, Fryske skriuwers, Fryske auteurs, Útjefte Cd's Útjefte Dvd's, Fryske titels, Fryske dichters, Oersettings, Literêre aktiviteiten, Fryske boeken, Fryske fotoboeken, Fryske berneboeken, Fryske printeboeken, Fryske...
  • copyright : copyright 2011 stichting afuk
  • distribution : global
  • robots : index, follow
  • rating : general
  • author : stichting afuk
  • language : fy
  • google-site-verification : b3u8zkanlbehge7hwhopv_mvlgywmloe_pkguv9qaoa
  • og:title : fryske boeken en kursussen frysk | grutste fryske webwinkel | afûk
  • og:description : de stifting afûk stelt him as doel om de kennis en it brûken fan de fryske taal en de belangstelling foar fryslân te befoarderjen oan 'e hân fan û.o.: kursussen, ûntwikkeling en begelieding, tematydskriften, in útjouwerij, de afûk-winkel, sosjale- en multimedia, kultuertoerisme en ferskate projekten as tomke, heit en mem en praat mar frysk.
  • og:image : http://media.afuk.nl/images/afukmetaimg.png
  • og:url : http://afuk.frl/?page=home
  More
 • HTML Tags :

  An HTML tag is a text document which must be used to explain the page structure.

  • » div :78
  • » a :75
  • » li :44
  • » h2 :22
  • » p :22
  • » img :18
  • » meta :16
  • » script :15
  • » ul :15
  • » h3 :13
  • » span :11
  • » input :8
  • » br :3
  • » fieldset :3
  • » form :3
  • » link :3
  • » option :2
  • » body :1
  • » h1 :1
  • » head :1
  • » html :1
  • » i :1
  • » label :1
  • » select :1
  • » title :1
  More
 • Site Speed :

  Site speed for this page is 547 ms. You only have 10-20 seconds to impress your visitors; use this opportunity the best way you can.

  » 547 ms

TECHNOLOGY & NETWORK

 • » script :

  usage

 • » stylesheet :

  usage

 • » Server :

  Apache

 • » Analytics :

  Google Analytics

  New Relic

 • » Javascript Freamworks :

  jQuery

SECURITY

Last Update : 2016-02-04 Check Again
 • AVG Antivirus AVG Antivirus
  Safe
 • Google Status Google Status
  Safe

HTML ANALYSE

Last Update : 2016-02-04 Check Again
 • Site :

  afuk.frl

 • Host :

  afuk.frl

 • Site Language :

  fy

 • Site IP :

  109.71.50.2

 • Page Speed :

  547 ms

 • Charset :

  utf-8

 • Adsense Pub :

  b3U8zKAnlBehge7HWHOPV_mVlGYWmloe_pKgUv9qaOA

 • Response Headers:

  Pragma : no-cache

  Vary : Accept-Encoding

  Keep-Alive : timeout=5, max=100

  Connection : Keep-Alive

  Transfer-Encoding : chunked

  Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

  Content-Type : text/html; charset=UTF-8

  Server : Apache